Category Archives: เมืองหลวงยอดนิยม

กรุงเทพมหานคร ติดอันดับสถานที่ยอดนิยม

กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 The Asian Network of Major Cities 21 หรือ ANMC21 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. โดยประกอบด้วยเมืองสมาชิก 10 เมือง คือ กรุงเดลี กรุงฮานอย กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงมะนิลา กรุงโซล กรุงโตเกียว ไทเป สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ เพื่อหารือร่วมกัน 2 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ใน 4ประเด็น คือ 1.ข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 2.ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวกรุงเทพฯ 3.ระดับความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ และ 4.สถานการณ์ทางการเมืองต่อการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย ส่วนที่ได้คะแนนรอง คือ อันดับ 2 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ 3.12   คะแนน อันดับ 3 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ได้  2.45  คะแนน อันดับ 4 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  ได้ 1.65 คะแนน และอันดับ 5 กรุงเดลี ประเทศอินเดีย ได้   1.49   คะแนน  สำหรับสิ่งดึงดูด ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. อาหารไทย ร้อยละ 20.4 อันดับที่ 2 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ร้อยละ 19.7 อันดับที่ 3 อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ร้อยละ 16.8 อันดับที่ 4 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน ร้อยละ 15.8 อันดับที่ 5 แหล่งช้อปปิ้ง ร้อยละ 15.1  ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อให้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเอง คำตอบอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากมาเที่ยวกรุงเทพฯ ได้แก่ พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามร้อยละ 39.4  ตามมาด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร้อยละ 11.5 แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำและปทุมวัน ร้อยละ 11.0  4. ตลาดนัดสวนจตุจักร ร้อยละ 10.7  และถนนข้าวสาร ร้อยละ  6.5